Regulamin Melvit Biegi Śniadaniowe 2022

UMOWA POMIĘDZY UCZESTNIKIEM A KLUBEM BIEGACZA "SPORTING"

DEKLARACJA UCZESTNIKA:

Pragnę wziąć udział w Imprezie: „Biegi Śniadaniowe” („BIEGI”), które są częściowo, lub w całości sponsorowane, kierowane, organizowane, prowadzone, nadzorowane lub opłacane przez Klub Biegacza „Sporting” („SPORTING”). Niniejszym nieodwołalnie i bezwarunkowo zaświadczam, że wszystkie informacje podane w Formularzu Rejestracyjnym są prawdziwe i prawidłowe, oraz oświadczam, że przeczytałem i zrozumiałem warunki rejestracji i przyjmuję do wiadomości oraz potwierdzam, że przez złożenie i podpisanie prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego jestem związany Warunkami Zgłoszenia i Uczestnictwa. 

Warunki Zgłoszenia i Uczestnictwa ("Warunki"):

 1. Warunkiem obecności i uczestnictwa w BIEGACH jest zgoda Uczestnika na poddanie się wymaganiom podanym w niniejszych Warunkach. Przekazanie do SPORTING prawidłowo wypełnionego i podpisanego Formularza Rejestracyjnego oznacza, że Uczestnik przyjmuje na siebie zobowiązania podane w Warunkach.
 2. Uczestnictwo w BIEGACH wiąże się z zajęciami i ćwiczeniami fizycznymi. Uczestnik zaświadcza, iż stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zajęciach i ćwiczeniach, warunkujących prawo do udziału w BIEGACH.
 3. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w BIEGACH wiąże się z zajęciami fizycznymi i pociąga za sobą naturalne ryzyko zagrożenia wypadkami, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Przekazanie do SPORTING prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oznacza, że Uczestnik przyznaje i potwierdza, że rozumie, rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem, i dobrowolnie, swobodnie zdecydował się podjąć to ryzyko.
 4. W przypadku osób niepełnoletnich, biorących udział w BIEGACH, wymaga się ponadto złożenia przez Rodzica lub Opiekuna prawnego podpisu pod „Oświadczeniem o zdolności do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych”, przez co rozumie się wyrażenie zgody na udział osoby niepełnoletniej w BIEGACH.
 5. Udział w BIEGACH jest bezpłatny, a każdy jego Uczestnik otrzymuje po ukończeniu śniadanie przygotowane przez Organizatora.
 6. Wszyscy Uczestnicy są zobowiązani we własnym zakresie i na własny koszt dotrzeć do miejsc, w których odbywają się BIEGI i z nich powrócić.
 7. SPORTING nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem Uczestnika w BIEGACH. Uczestnikom doradza się, aby, jeżeli będzie to konieczne, uzyskali dla siebie takie ubezpieczenie.
 8. SPORTING zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu, lekarzom, personelowi paramedycznemu, zatrudnionemu przez/lub w imieniu SPORTING, do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, bądź przetransportowania Uczestnika poszkodowanego na skutek choroby, wypadku lub odniesionych obrażeń, mających związek z jego udziałem w BIEGACH. Każdy Uczestnik jest odpowiedzialny za wszelkie koszty medyczne lub transportu, poniesione przez SPORTING, jego agentów, personel medyczny, lekarzy, personel paramedyczny obsługujący BIEGI, z powodu choroby, wypadku lub obrażeń ciała, zaistniałych lub poniesionych w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika w BIEGACH.
 9. SPORTING zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i/lub filmowania go na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne. SPORTING zastrzega sobie również, a także swoim agentom prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników. Tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być umieszczane na wybranych przez SPORTING i jego agentów nośnikach, jak np.: na płytach CD-ROM i DVD, w katalogach, broszurach i w mediach, w tym, w szczególności: w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych, na wystawach, i mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do wszelkich innych celów komercyjnych, związanych z działalnością prowadzoną przez SPORTING.
 10. Na miejsce BIEGÓW zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydolność fizyczną oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed, jak i w czasie uczestniczenia w BIEGACH. SPORTING zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do obecności lub udziału w BIEGACH osobom, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydolność fizyczną oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.
 11. W wypadku stwierdzenia, że którykolwiek Uczestnik nie posiada prawa do uczestniczenia w BIEGACH, lub, że z jakiegokolwiek obiektywnego powodu nie powinien zostać dopuszczony do udziału w nich, SPORTING zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania takiego Uczestnika, bądź do niedopuszczenia go do udziału w BIEGACH.
 12. Przez przekazanie do SPORTING prawidłowo wypełnionego i podpisanego Formularza Rejestracyjnego, Uczestnik wyraża zgodę i zezwala SPORTING na wykorzystanie podanych w nim danych osobowych na potrzeby przesyłania do Uczestnika informacji o przyszłych promocjach, imprezach, BIEGACH i produktach SPORTING oraz wiadomości dotyczących SPORTING, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może on to zrobić w dowolnym momencie, kierując pismo do Klubu Biegacza „Sporting”, na adres: ulica Tysiąclecia Państwa Polskiego 3, 72-500 Międzyzdroje.
 13. Wszystkie informacje dotyczące Uczestników, uzyskane przez/lub w imieniu SPORTING z Formularza Rejestracyjnego, które pozwalają zidentyfikować poszczególnych Uczestników, zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą używane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. nr 133 poz 883). SPORTING nie będzie ujawniać tych informacji żadnym osobom trzecim.
 14. SPORTING zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego Formularza Rejestracyjnego, co do którego jest przekonany, że jest niezgodny z prawdą oraz do zdyskwalifikowania każdego Uczestnika, co do którego jest przekonany, że naruszył on niniejsze Warunki podczas swojej obecności lub uczestnictwa w BIEGACH.
 15. Uczestnik nieodwołalnie zgadza się chronić przed odpowiedzialnością SPORTING i zwrócić mu wszelkie sumy, koszty i wydatki (w tym koszty honorariów adwokackich i eksperckich), poniesione lub wypłacone przez SPORTING, bądź od niego wymagane na rzecz jakiejkolwiek osoby (w tym Uczestnika i/lub każdego z jego ubezpieczycieli), w związku z jakimkolwiek wypadkiem, stratą, szkodą lub odniesieniem obrażeń (w tym śmierci), wynikłym z obecności/lub udziału Uczestnika w BIEGACH, za wyjątkiem wypadków, gdy takie obrażenia lub śmierć są spowodowane zaniedbaniem ze strony SPORTING lub jego pracowników.
 16. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane (w całości lub częściowo) za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, to wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność i wykonalność.
 17. BIEGI organizuje i prowadzi: Klub Biegacza „Sporting”, przy ulicy Tysiąclecia Państwa Polskiego 3, 72-500 Międzyzdroje, tel. 91 32 81 546.

POLITYKA PRYWATNOŚCI:

Dane osobowe Uczestnika będą wykorzystywane na potrzeby przesyłania Uczestnikowi informacji o przyszłych promocjach, imprezach i produktach SPORTING oraz wiadomości dotyczących SPORTING, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne. W każdym wypadku dane te będą używane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. nr 133 poz 883), a Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania zgody na ich wykorzystywanie i może on to zrobić w dowolnym momencie, kierując pismo do Klubu Biegacza „Sporting”, przy ulicy Tysiąclecia Państwa Polskiego 3, 72-500 Międzyzdroje.